สำหรับบริการประชาชนไทย

ผู้ที่ต้องการรับบริการโปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
http://site.thaiembassy.jp/th/
http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
http://www.thaiconsulate.jp/th/jpn/
http://www.thaiconsulate.jp/th/family-r/

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ
https://fukuoka.thaiembassy.org/th/index
https://fukuoka.thaiembassy.org/th/page/2020pass?menu=5ee6f661dc468346e7599b64

กรุณาคลิก บริการประชาชนไทย เพื่อเลือกบริการที่ต้องการเช่น
- หนังสือเดินทาง
-บัตรประชาชน
-งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร